תנאי שימוש

השימוש בטריפל יוזמה: אתר, קבוצת הפייסבוק ודף הפייסבוק מותנים בהסכמה לתנאים המפורטים.
אנא קראו תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר ולקשורים אליו הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון רבים, בכדי לפנות לנשים וגברים כאחד.

"אתר" – אתר ישראליאת – ניו זילנד.

"קשורים לאתר" – דף פייסבוק הקרוי "ניו זילנד למטייל הישראלי בניו זילנד" ודף הפייסבוק הקרוי "ישראליאת – ניו זילנד"

"מפעילה" או "מייסדת היוזמה" – המפעילה להלכה ו/או העורכת של האתר.

"תכנים" – מידע, תמונות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיוצ"ב תכנים בטקסט או בתמונות שיועמדו לרשות הגולשים באתר.

 

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים ובתמונות לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לאתר ולמייסדת היוזמה.

 

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) , ולא תהיה למשתמשים במידע שבו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמשים/הקוראים, או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים/הקוראים.

מייסדת היוזמה והכותבים לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן שפורסם/עודכן/הוזמן באתר.

ידוע למשתמשים כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. יש לפנות לאנשים מורשים-מקצועיים בעניין.
הן בעלת האתר והן מקימת היוזמה אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו.
על המשתמשים חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links לאתרים אחרים) מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין האתר אחראי לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע באמור לעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 

פרסום תכנים באתר

לצד הפוסטים/כתבות שפורסמו (נכתבו או נערכו) על-ידי מייסדת היוזמה באתר מוצגים גם תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו על-ידי גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות , דיווחים, פורומים, טיפים, תגובות לכתבות , תגובות בקבוצת הפייסבוק של האתר, בדף הפייסבוק וכד. (להלן: "תכני ותמונות הגולשים").

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

  • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
  • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
  • תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.

האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.

הגולשים השולחים את החומרים לאתר לצורך הצגתם במסגרת תכני ותמונות הגולשים מצהירים בזאת כי :

  • כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות יוצרים השייכות לאחרים.
  • ידוע להם כי התכנים הנמסרים על-ידם לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. האתר לא ישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
  • ידוע להם כי עליהם לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.
  • הם הבעלים לכל הצילומים שנשלחו על ידם לאתר וכי לא שלחו לאתר כל צילום תוך הפרת זכויות של צלמים אחרים.
  • כי יש בידי מערכת האתר (ועל פי שיקול דעתה הבלעדית) לפסול, לשנות ו/או לערוך כל תוכן הנשלח לאתר לפני פרסומו.
  • הם מתירים למערכת האתר להשתמש בחומרים לכל מטרה שהיא ומוסרים את זכויות היוצרים לתכנים ו/או לתמונות שנשלחו לאתר לצורך זאת.

למען הסר ספק, למרות הבדיקות המעמיקות שנערכות טרם הפרסום, אין האתר אחראי לתכנים הנמסרים על-ידי משתמשים, ומייסדת היוזמה אינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש.
בנוסף האתר אינו אחראי לתכנים, מודעות והצעות מסחריות המתפרסמים באתר, או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם.

סמכויות המפעיל וזכויותיו

המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה או אתר בקשר לכך.

המפעילה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל האתר או מי מספקיו, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

יוזמת ומפעילת האתר אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה יהיה האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

האתר רשאי להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמשים. האתר לא יעביר למפרסמים מידע כל מידע על המשתמשים, אלא אם המשתמשים יאשר הסכמתו לכך.

מייסדת האתר רשאית להפסיק את השימוש שעושים משתמשים כלשהם באתר, בקבוצה או בדף הפייסבוק של היוזמה אם המשתמשים לא יעמדו בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

המשתמשים משפים את היוזמה: חבריה, שותפים לה ומייסדה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמשים.